Orkest Butterfly (Leeuwarden)

1999

Bestaande uit;
Ciska Steensma - Buiter -- zangeres (geb. 9-8-????)
Melle Steensma -- zanger / organist (geb. 22-10-????)
Appie Kooistra -- zanger / drummer

Eerder zat Sybe Krol als drummer bij dit orkest.

En begin 2014 kwam Sjouke Vogel (geb. 5-3-1963 Harlingen) als nieuwe drummer. 

V.l.n.r. Melle, Ciska en Sybe

V.l.n.r. Melle, Ciska en Sjouke