Real Time Web Analytics

Paul Akkerman

Was de tekst schrijver van de stukjes, die Akke Radsma vertelde in het RONO programma "Oer de Hage"

Paul Akkerman in 1974