Rinke en Wietske


Rinke Schroor 14-03-1961 Leeuwarden en Wietske Laverman 20-02-1968 Blija

Duo dat volksmuziek bracht in de Friese taal.