Zanglust (Bergum)

Hier in de zomer van 1933 waar ze mee deden aan het zangkonkoers in Beetsterzwaag
Boven v.l.n.r.;
Ynte Kingma, Durk Kingma, Albert Baltsje, Jan Boersma, Jan Bouma, Rindert Kooistra, Jan Swart, Jelle de Jong, Ouwe Swart, Jerke van Os, Jan Baltsje.
Daar voor, v.l.n.r.;
Sytske de Vries, Sjoukje Noordenbos, Janke Bos, Aukje Jelsma, Ypie Sijtsma,
Gees Heidstra, Gryt Glas, Johanna Glas, frou Postma, Fetsje Noordenbos, frou S. Huisman-Hoogeveen.
Dêrfoar:
Tine Terpstra, in ünbekende, Popke Zijlstra, Jantsje Bosgra, Lukas Hannema, de dirigint frou Edema.
frou F. van der Steeg-Dijkstra. Sibe Hoekstra, Aukje Leizinga.
Foaroan:
Bet Leistra. Anny van der Wal. Janke Swart,
Wimke van der Galiën. Doete Bulthuis en Aukje Kuipers